Všeobecné obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú predpokladom pre korektnú komunikáciu s klientom a pre jeho spokojnosť s poskytovaným servisom počnúc objednávkou, cez výrobu až po spôsob platenia a doručenia hotového výrobku.

1. Objednávky
Agentúra Pardon ako zhotoviteľ prevezme od zákazníka novú objednávku len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu novej objednávky voči Agentúre Pardon žiadne dlhy z minulosti. V prípade, ak takéto dlhy preukázateľne existujú, má Agentúra Pardon právo nepristúpiť k realizácii novej objednávky resp. zadržať vyhotovené objednávky až do uhradenia nedoplatku.

2. Spracovanie
Agentúra Pardon prostredníctvom portálu www.tlacfotonaplatno.sk ponúka prenos a vyhotovenie fotografií na plátno. Zhotovenie rozmerov fotoplátna z fotografií dodaných zákazníkom sa riadi priloženou dokumentáciou od zákazníka. Zhotovenie rozmerov fotografií z digitálnych dát a ich orezu sa riadi zadaním v internetovej objednávke. V prípade, ak nebude objednávka jednoznačná, bude vrátená späť zákazníkovi.
Pre práce súvisiace s tlačou a výrobou fotoplátna platia ceny za zhotovenie podľa pravidelne aktualizovaného cenníka, zverejneného na webovej stránke www.tlacfotonaplatno.sk Akciové ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií osobitne vyhlásenej. Z dôvodu, aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že akcie vyhlásené Agentúrou Pardon platia iba pre objednávky, ktoré budú odoslané v čase trvania akcie vymedzenej konkrétnymi dátumami a budú počas platnosti mimoriadnych cien aj odoslané (dátum a čas internetovej objednávky). Svoje objednávky počas akciovej ponuky zasielajte včas. S blížiacim sa koncom vyhlásenej akcie môže dôjsť k zahlteniu servera a k prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Všeobecné obchodné podmienky. Táto objednávka je v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst.1 považovaná za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na fotoplátno prípadne ďalšie ponúkané produkty. Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky do Agentúry Pardon. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vznikajú povinnosti v zmysle platných ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z., okrem iného aj povinnosť zaplatiť Agentúre Pardon kúpnu cenu za zhotovené fotoprodukty a to v celkovej výške v súlade s návrhom objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spôsob dodania a výšku nákladov za dodanie objednaného a zhotoveného tovaru ovplyvňuje zákazník pri výbere možností v rámci dokončenia konkrétnej objednávky. Objednaný tovar si v prípade osobného odberu môže zákazník prevziať priamo v sídle Agentúry Pardon na adrese: Jilemnického 23, 911 01 Trenčín.  Pri ostatných druhoch dodania bude zákazníkovi produkt doručený poštou ako dobierka, balík alebo listová doporučená zásielka pri platbách vopred kreditnou kartou. Agentúra Pardon neručí za poškodenie zásielky počas poštovej prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas poštovej prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte v zmysle poštového poriadku alebo u kuriérskej spoločnosti v súlade s jej reklamačným poriadkom.
Doba spracovania ponúkaných produktov je uvedené v aktuálnom cenníku na www.tlacfotonaplatno.sk Vo výnimočných prípadoch (napr. nepredvídaná porucha, údržba alebo oprava výrobných strojov, prestoje, spôsobené čakaním na náhradné diely, nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby spracovania na čo bude v týchto výnimočných prípadoch zákazník upozornený e-mailom. 
Agentúra Pardon nie je schopná ovplyvniť doručenie dobierky Slovenskou poštou, a.s. ani inými kuriérskymi spoločnosťami. Prípadné oneskorené dodanie zásielky však neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia, ani k požadovaniu náhrady alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty.

5. Záruka kvality a záručné podmienky
Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Z.z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame zásielku reklamovať čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie, odtieň fotografií, nízke rozlíšenie fotografie.
Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté.

6. Ochrana dát
Zákazník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby spoločnosti Agentúra Pardon – TN, s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú, v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20, odst.3 citovaného zákona, je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu  poskytovaniu, resp. využívaniu jeho osobných dát v poštovom styku.

7. Autorské práva
Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie Agentúre Pardon, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

8. Zvláštne podmienky pre digitálny servis
a) Agentúra Pardon neponúka archiváciu digitálnych dát. Online zaslané dáta na spracovanie sú priebežne podľa potreby zhotoviteľa, najneskôr však do 10 dní, zo servera vymazané. 
b) Dáta je nutné posielať vo veľkostiach a formátoch súborov zverejnených na www.tlacfotonaplatno.sk. V prípade väčšieho súboru či nepodporovaného formátu dát, môže Agentúra Pardon odmietnuť prevzatie objednávky na spracovanie. 
c) Digitálne fotografie vyhotovené rôznymi zariadeniami (digit. fotoaparát, dig. kamera, mobilný telefón) môžu pri zobrazení na rôznych druhoch zobrazovacích zariadení vykazovať odlišnú farebnosť vychádzajúcu z nastavenia zobrazovacieho zariadenia. Agentúra Pardon preto nenesie zodpovednosť za farebné odchýlky medzi dodanými súbormi a vyhotoveným fotoplátnom. Agentúra Pardon si ďalej vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a samostatne bez konzultácie s klientom vylepšiť farbu a rozlíšenie obrazových súborov dodaných fotografií.
d)  Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie týkajúce sa zahnutia plátna a orezu (prispôsobenia strán) spracovaných digitálnych fotografií nebudú Agentúrou Pardon uznané. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike prenosu digitálnych fotografií a digitálnych dát, sú zverejnené na www.tlacfotonaplatno.sk. Pri všetkých objednávkach z digitálnych dát (nosiče dát, internet) je nutné ponechať si pôvodne odoslané objednávky vrátane potvrdzujúcich e-mailov až do prevzatia objednávky pre prípadnú reklamáciu. Archivácia dát z online objednávok je časovo obmedzená, preto k prípadnej reklamácii pristupujte bezodkladne. 
g. Zákazník súhlasí s tým, že bude zaradený do informačnej databázy Agentúry Pardon a bude dostávať na svoju e-mailovú adresu aktuálne ponuky. 
h. Pri fotoproduktoch ide o potlač rôznych štruktúrovaných materiálov osobnými fotografiami vyhotovených zákazníkom. Upozorňujeme na to, že nejde klasické fotografie na lesklom fotopapieri a preto aj napriek vysoko vyvinutej technike tlače nie je možne zabrániť rozdielu vo farbe a štruktúre snímky v porovnaní s fotopapierom. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za chyby a nemôžu byť predmetom reklamácie.

9. Ďalšie dojednania
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a na internetovej adrese www.tlacfotonaplatno.sk